Pro klienty pojišťoven

Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR č.j. 31 Cdo 1566/2017 ze dne 13. 2. 2019:

k neplatnosti smluvních ujednání o nákladech v pojistné smlouvě: „… platí, že ten, kdo se pojistných podmínek dovolává (v projednávané věci pojistitel (žalovaná)), musí prokázat, že pojistník (žalobce) byl s dovolávaným zněním pojistných podmínek seznámen před uzavřením pojistné smlouvy“

„Je nepřijatelné, aby pojistitel svou zákonnou povinnost vyjádřenou v § 4 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě obcházel tím, že část pojistných podmínek včlení do dalších dokumentů, aniž by s nimi pojistníka prokazatelně seznámil, přičemž se následně dovolával toho, že pojistník s těmito dokumenty musel být seznámen, neboť je o nich zmínka v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, s nimiž prokazatelně seznámen byl. Takovému jednání nelze poskytnout právní ochranu“ Jste poškozený klient ?

Pro klienty České pojišťovny

Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek)

„Z pojistné smlouvy ani pojistných podmínek nebylo zřejmé, jaká je výše rizikového pojistného, jaká je výše nákladů spojených s pojištěním, a dokonce ani jaká je výše odkupného. Ustanovení obsažená v doplňkových pojistných podmínkách jsou natolik neurčitá, že se ve smyslu ust. § 56 odst. 3 písm. g) o.z. jedná o neplatná ujednání. Vzhledem k tomu, že tato ujednání mají podstatný vliv na to, v jaké výši bude se zbylými částkami nakládáno jako s částkami k investování, je nepochybné, že tato ujednání nelze oddělit od zbytku smluv, a proto soud dospěl ke shodnému závěru jako finanční arbitr, tedy že obě pojistné smlouvy jsou absolutně neplatné“

„Jednak je zcela jednoznačné, že tu není sjednáno životní pojištění jako takové (pokud není konkrétně sjednáno pojistné za pojištění pro případ smrti, není platně sjednáno ani toto pojištění samotné), jednak je zcela nezjistitelné, jaká část běžného pojistného (po odečtení rizikového pojistného) má být investována do nákupu podílových jednotek“ a dále „Neurčitost ujednání o rizikovém pojistném se tak promítá do všech relevantních aspektů smluvního vztahu účastníků, toto ujednání proto nelze od ostatního obsahu pojistné smlouvy oddělit a způsobuje tedy neplatnost celé uzavřené pojistné smlouvy jako takové“ Jste poškozený klient?

Pro klienty Pojišťovny České spořitelny (dnes Kooperativa pojišťovna)

Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek)

„pojistná smlouva, respektive pojistné podmínky se odvolávají na přehled poplatků, s nimiž žalovaného zprostředkovatel před uzavřením pojistné smlouvy neseznámil, neboť uvedené nebylo prokázáno a jde tak o nepřiměřenou smluvní podmínku ve smyslu § 56 odst. 3 písm. g) obč. zák. Tato skutečnost způsobila dle § 55 odst. 2 obč. zák. neplatnost ustanovení pojistné smlouvy, jež se na přehled poplatků odvolávají, a protože výše poplatků ovlivňuje průběh celého pojištění, včetně výše pojistného plnění ve stanovených případech, nelze tuto část oddělit od zbytku pojistné smlouvy a pojistná smlouva je z tohoto důvodu dle § 41 obč. zák. absolutně neplatná v celém rozsahu (srovnej též nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11)“

„předmětná pojistná smlouva je neplatná z důvodu, že je neurčitá, neboť neobsahovala podstatnou náležitost, a to rozsah plnění (srovnej § 4 odst. 5 a § 34 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě), protože smluvní podmínky neumožňovaly v důsledku neuvedení výše poplatků určit rozsah pojistného plnění v těch případech, kdy jím je výše kapitálové hodnoty pojistné smlouvy“ Jste poškozený klient ?

Pro klienty Generali Pojišťovny

Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek)

„Soud dospěl k závěru, že je nutné postupoval dle ust. § 37 odst. 1 starého OZ, kdy se jedná o neurčitost takto sjednaného pojistného, která se dotýká celého smluvního vztahu k takto sjednanému rizikovému pojištění pro případ smrti, nejedná se o samotné životní pojištění jako takové, ale pouze pro pojištění pro případ smrti, kdy je nezjistitelné, jaká část běžného pojištění po odečtení rizikového pojistného má být investována do nákupu podílových jednotek, tak jak k tomuto byla sepsána a sjednánu uvedená smlouva mezi účastníky. Soud dospěl k závěru, že právě shora uvedená neurčitost ujednání o rizikovém pojistném se týká celého smluvního vztahu a toto nelze oddělit od samotné celé pojistné smlouvy a způsobuje neplatnost celé uzavřené pojistné smlouvy jako takové. Jde přitom o neplatnost absolutní dle ust. § 40a OZ a contrario, k níž soud přihlíží z úřední povinnosti i bez návrhu stran“

„není zřejmé, jaká částka připadá na pojistné a jaká na investice do investičních fondů, respektive částka 5 000 Kč by měla být pojistným, když pojistné plnění pouze v prvém roce je ve výši 15 000 Kč, a to v případě úmrtí, a další roky je pojistné plnění 2 000 Kč. Podle výše uvedené nastíněné filozofie, by nemělo zcela žádný smysl, aby žalovaná uzavírala jakoukoli smlouvu o životním pojištění, neboť částka 5 000 Kč měsíčně jí zcela pokrývá několikanásobně pojistné riziko“ Jste poškozený klient ?

Pro klienty AXA životní pojišťovny

Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek)

„ze všech výše uvedených důvodů považuje finanční arbitr Pojistnou smlouvu za neplatnou, neboť neposkytuje pojistnou ochranu a neplní hospodářský účel pojištění, současně také neobsahuje pojistný zájem Navrhovatele, a je tak v rozporu se zákonem o pojistné smlouvě, jakož je i v rozporu se zákonem o pojišťovnictví, jelikož Instituce Pojistnou smlouvou nepřebrala pojistné riziko. Tyto důvody neplatnosti jsou natolik zřejmé, že finanční arbitr musel otázku neplatnosti Pojistné smlouvy posoudit bez ohledu na námitku kterékoliv ze stran“

„finanční arbitr uzavírá, že Pojistná smlouva je absolutně neplatná podle § 39 občanského zákoníku, neboť odporuje zákonu o pojistné smlouvě. Instituce na základě Pojistné smlouvy nepřebrala pojistné riziko, ani Navrhovatel jejím prostřednictvím nenaplnil svůj pojistný zájem, když oba tyto faktory představují esenciální prvky pojistného vztahu. Jak již finanční arbitr vyložil výše, v posuzovaném případě nepřichází v úvahu ani zachování platnosti Pojistnou smlouvou disimulovaného jiného právního úkonu, neboť i kdyby ten naplňoval znaky jiného smluvního typu než pojistná smlouva, obcházel by právní úpravu podnikání na kapitálovém trhu (zákon o kolektivním investování a zákon o podnikání na kapitálovém trhu), a jako takový by byl proto rovněž neplatný ve smyslu § 39 občanského zákoníku“ Jste poškozený klient ?

Pro klienty pojišťoven
Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR č.j. 31 Cdo 1566/2017 ze dne 13. 2. 2019: k neplatnosti smluvních ujednání o nákladech v pojistné smlouvě: „… platí, že ten, kdo se pojistných podmínek dovolává (v projednávané věci pojistitel (žalovaná)), musí prokázat, že pojistník (žalobce) byl s dovolávaným zněním pojistných podmínek seznámen před uzavřením pojistné smlouvy“ „Je nepřijatelné, aby pojistitel svou zákonnou povinnost vyjádřenou v § 4 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě obcházel tím, že část pojistných podmínek včlení do dalších dokumentů, aniž by s nimi pojistníka prokazatelně seznámil, přičemž se následně dovolával toho, že pojistník s těmito dokumenty musel být seznámen, neboť je o nich zmínka v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, s nimiž prokazatelně seznámen byl. Takovému jednání nelze poskytnout právní ochranu“ Jste poškozený klient ?

Pokračujte zde:

Pro klienty České pojišťovny
Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek) „Z pojistné smlouvy ani pojistných podmínek nebylo zřejmé, jaká je výše rizikového pojistného, jaká je výše nákladů spojených s pojištěním, a dokonce ani jaká je výše odkupného. Ustanovení obsažená v doplňkových pojistných podmínkách jsou natolik neurčitá, že se ve smyslu ust. § 56 odst. 3 písm. g) o.z. jedná o neplatná ujednání. Vzhledem k tomu, že tato ujednání mají podstatný vliv na to, v jaké výši bude se zbylými částkami nakládáno jako s částkami k investování, je nepochybné, že tato ujednání nelze oddělit od zbytku smluv, a proto soud dospěl ke shodnému závěru jako finanční arbitr, tedy že obě pojistné smlouvy jsou absolutně neplatné“ „Jednak je zcela jednoznačné, že tu není sjednáno životní pojištění jako takové (pokud není konkrétně sjednáno pojistné za pojištění pro případ smrti, není platně sjednáno ani toto pojištění samotné), jednak je zcela nezjistitelné, jaká část běžného pojistného (po odečtení rizikového pojistného) má být investována do nákupu podílových jednotek“ a dále „Neurčitost ujednání o rizikovém pojistném se tak promítá do všech relevantních aspektů smluvního vztahu účastníků, toto ujednání proto nelze od ostatního obsahu pojistné smlouvy oddělit a způsobuje tedy neplatnost celé uzavřené pojistné smlouvy jako takové“ Jste poškozený klient?

 

Pokračujte zde:

Pro klienty Pojišťovny České spořitelny (dnes Kooperativa pojišťovna)
Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek) „pojistná smlouva, respektive pojistné podmínky se odvolávají na přehled poplatků, s nimiž žalovaného zprostředkovatel před uzavřením pojistné smlouvy neseznámil, neboť uvedené nebylo prokázáno a jde tak o nepřiměřenou smluvní podmínku ve smyslu § 56 odst. 3 písm. g) obč. zák. Tato skutečnost způsobila dle § 55 odst. 2 obč. zák. neplatnost ustanovení pojistné smlouvy, jež se na přehled poplatků odvolávají, a protože výše poplatků ovlivňuje průběh celého pojištění, včetně výše pojistného plnění ve stanovených případech, nelze tuto část oddělit od zbytku pojistné smlouvy a pojistná smlouva je z tohoto důvodu dle § 41 obč. zák. absolutně neplatná v celém rozsahu (srovnej též nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11)“ „předmětná pojistná smlouva je neplatná z důvodu, že je neurčitá, neboť neobsahovala podstatnou náležitost, a to rozsah plnění (srovnej § 4 odst. 5 a § 34 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě), protože smluvní podmínky neumožňovaly v důsledku neuvedení výše poplatků určit rozsah pojistného plnění v těch případech, kdy jím je výše kapitálové hodnoty pojistné smlouvy“ Jste poškozený klient ?

Pokračujte zde:

Pro klienty Generali Pojišťovny
Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek) „Soud dospěl k závěru, že je nutné postupoval dle ust. § 37 odst. 1 starého OZ, kdy se jedná o neurčitost takto sjednaného pojistného, která se dotýká celého smluvního vztahu k takto sjednanému rizikovému pojištění pro případ smrti, nejedná se o samotné životní pojištění jako takové, ale pouze pro pojištění pro případ smrti, kdy je nezjistitelné, jaká část běžného pojištění po odečtení rizikového pojistného má být investována do nákupu podílových jednotek, tak jak k tomuto byla sepsána a sjednánu uvedená smlouva mezi účastníky. Soud dospěl k závěru, že právě shora uvedená neurčitost ujednání o rizikovém pojistném se týká celého smluvního vztahu a toto nelze oddělit od samotné celé pojistné smlouvy a způsobuje neplatnost celé uzavřené pojistné smlouvy jako takové. Jde přitom o neplatnost absolutní dle ust. § 40a OZ a contrario, k níž soud přihlíží z úřední povinnosti i bez návrhu stran“ „není zřejmé, jaká částka připadá na pojistné a jaká na investice do investičních fondů, respektive částka 5 000 Kč by měla být pojistným, když pojistné plnění pouze v prvém roce je ve výši 15 000 Kč, a to v případě úmrtí, a další roky je pojistné plnění 2 000 Kč. Podle výše uvedené nastíněné filozofie, by nemělo zcela žádný smysl, aby žalovaná uzavírala jakoukoli smlouvu o životním pojištění, neboť částka 5 000 Kč měsíčně jí zcela pokrývá několikanásobně pojistné riziko“ Jste poškozený klient ?

Pokračujte zde:

Pro klienty AXA životní pojišťovny
Z rozsudků soudů či nálezů finančního arbitra – pojistná smlouva je absolutně neplatná (jako celek) „ze všech výše uvedených důvodů považuje finanční arbitr Pojistnou smlouvu za neplatnou, neboť neposkytuje pojistnou ochranu a neplní hospodářský účel pojištění, současně také neobsahuje pojistný zájem Navrhovatele, a je tak v rozporu se zákonem o pojistné smlouvě, jakož je i v rozporu se zákonem o pojišťovnictví, jelikož Instituce Pojistnou smlouvou nepřebrala pojistné riziko. Tyto důvody neplatnosti jsou natolik zřejmé, že finanční arbitr musel otázku neplatnosti Pojistné smlouvy posoudit bez ohledu na námitku kterékoliv ze stran“ „finanční arbitr uzavírá, že Pojistná smlouva je absolutně neplatná podle § 39 občanského zákoníku, neboť odporuje zákonu o pojistné smlouvě. Instituce na základě Pojistné smlouvy nepřebrala pojistné riziko, ani Navrhovatel jejím prostřednictvím nenaplnil svůj pojistný zájem, když oba tyto faktory představují esenciální prvky pojistného vztahu. Jak již finanční arbitr vyložil výše, v posuzovaném případě nepřichází v úvahu ani zachování platnosti Pojistnou smlouvou disimulovaného jiného právního úkonu, neboť i kdyby ten naplňoval znaky jiného smluvního typu než pojistná smlouva, obcházel by právní úpravu podnikání na kapitálovém trhu (zákon o kolektivním investování a zákon o podnikání na kapitálovém trhu), a jako takový by byl proto rovněž neplatný ve smyslu § 39 občanského zákoníku“ Jste poškozený klient ?

Pokračujte zde:

O nás

Podvedení klienti je projekt založený na neziskovém principu samotnými klienty pojišťoven, kteří bez vlastní viny přišli o své peníze v nejrůznějších smlouvách spořícího životního pojištění.

Primárním motivem zakladatelů tohoto spolku byla snaha ve sporech o kompenzace vyrovnat šance poškozených klientů se sílou pojišťoven a armádou luxusních právníků vyslaných do střetu s nimi. Klíčovým tématem se stalo sdílení informací. Informací z řízení před finančním arbitrem i před soudy, informací o přiléhavé judikatuře, o postupech jednotlivých pojišťoven. Šlo o všechny ty pro úspěch důležité maličkosti, které postupně převažují misku vah ve prospěch poškozených klientů.

Dnes už snad nikdo neoznačí klienta žalujícího pojišťovnu za účelového „sudiče“. Již totiž existují stovky pravomocných rozhodnutí finančního arbitra i soudů proti většině pojišťoven, dopadající na řádově stovky tisíc pojistných smluv. Problém spojený s produktem investičního životního pojištění už neochotně připustila i Česká národní banka dohlížející na celý segment pojišťovnictví a je tématem debat v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

I proto chceme víc! Už nejde jen o argumentaci v jednotlivých sporech. Důležitější je vytvoření prostředí, ve kterém se klient bude moci spolehnout na to, že pravidla jsou dodržována, že má všechny informace, které má mít, a že obchodní modely některých pojišťoven založené na nekalých obchodních praktikách dojdou zasloužené „odměny“. Třeba v rámci institutu hromadné žaloby, na jehož přípravě se ve spolupráci s některými zákonodárci aktivně podílíme.

Dotčené pojišťovny

V následujícím přehledu jsou uvedeny pojišťovny, u kterých finančním arbitrem nebo obecnými soudy
byly konstatovány právní vady způsobilé poškodit klienty (náhrada škody nebo bezdůvodné obohacení)

POJIŠŤOVNY

České pojišťovna:

Generali Pojišťovna:

AXA životní pojišťovna:

Pojišťovna České spořitelny:
(dnes Kooperativa pojišťovna)

PRODUKTY

DYNAMIK Plus, PROFI Invest, DIAMANT, SLUNÍČKO Plus, VISION4LIFE

CleverInvest, Future, Genio

všechny s nulovou pojistnou částkou pro případ úmrtí

Flexibilní životní pojištění (FLEXI)

MetLife Europe d.a.c.:

soukromá společnost s ručením omezeným na akcie, vedená Irským obchodním rejstříkem u Úřadu pro registraci společností v Dublinu pod číslem 415123, se sídlem na adrese ´20 on Hatch´, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, jednající prostřednictvím pobočky MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

Amcico Invest

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N. V.:

se sídlem Weena 505, Rotterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211, jednající prostřednictvím NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku

Investor B250, NN Smart

POJIŠŤOVNY

PRODUKTY
České pojišťovna: DYNAMIK Plus, PROFI Invest, DIAMANT, SLUNÍČKO Plus, VISION4LIFE
Generali Pojišťovna: CleverInvest, Future, Genio
AXA životní pojišťovna: všechny s nulovou pojistnou částkou pro případ úmrtí
Pojišťovna České spořitelny:
(dnes Kooperativa pojišťovna)
Flexibilní životní pojištění (FLEXI)
MetLife Europe d.a.c.:
soukromá společnost s ručením omezeným na akcie, vedená Irským obchodním rejstříkem u Úřadu pro registraci společností v Dublinu pod číslem 415123, se sídlem na adrese ´20 on Hatch´, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irsko, jednající prostřednictvím pobočky MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Amcico Invest
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N. V.:
se sídlem Weena 505, Rotterdam, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211, jednající prostřednictvím NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
Investor B250, NN Smar

Z médií

ČP systémově manipuluje s výplatou při vypovězení smlouvy

Praha – Česká pojišťovna podle spolku Podvedení klienti systémově manipuluje s výplatou odkupného při předčasném ukončení pojistné smlouvy, a navyšuje si tak vlastní příjmy na úkor klientů.

ČTK, celá zpráva

Odložte vznik pojišťovacího obra, než dostaneme zpět své peníze, vyzývají ČNB nespokojení klienti

Spolek Podvedení klienti znovu podá žalobu kvůli vybírání poplatků pojišťovnami. Tentokrát spor míří nejen proti České pojišťovně, ale také proti Generali Pojišťovně, kterou první jmenovaná v létě koupila.

Seznamzprávy, celá zpráva

Pojištění od České pojišťovny: „spoření“, které nemělo nikdy vydělat

Možná stovky tisíc klientů v minulosti uzavřely své pojistné smlouvy „na spoření“. Pojišťovny a sítě zprostředkovatelů se předháněly v tom, jak lépe vzbudit zájem lidí a teze o „takovém lepším spoření“ létaly mediálním prostorem sem a tam.

iDnes, celá zpráva

Nacher (ANO): Finanční arbitr zneplatnil už stovky smluv investičního životního pojištění

Už více než 100 rozhodnutí finančního arbitra ve prospěch klientů v kauze neplatných smluv investičního životního pojištění eviduje spolek Podvedení klienti, který se touto problematikou zabývá a pomáhá poškozeným spotřebitelům.

Parlamentnílisty, celá zpráva

Případ „arbitr“: Neplatných smluv IŽP může být milion

Na systémový problém obřího rozsahu se snaží upozornit klienti, kteří jsou ve sporu s českými pojišťovnami při uzavření IŽP. Podle jejich zástupce může jít až o milion neplatných smluv a škody v řádech desítek miliard korun.

OPojištění.cz, celá zpráva

Pojišťovny neoprávněně krátí pojistná plnění v řádu desítek procent

Otevřený dopis členům Poslanecké sněmovny před vystoupením guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.

Parlamentnílisty, celá zpráva

Co vás pálí: Když pojišťovny jen slibují a stát nekoná

Tři v jednom! Slogan naznačující výhodu ve finančním sektoru nefunguje. Své o tom vědí klienti pojišťoven, kteří na začátku milénia uzavřeli investiční životní pojištění. Mělo jít o pojištění, investování a spoření zároveň. Na slibovaný zisk čekají klienti marně. Úřad, který má pomáhat, dělá mrtvého brouka.

iPrima, celá zpráva

Smlouva neplatí. V kauze životních pojistek uvázla už třetí pojišťovna

Pojišťovna České spořitelny řeší problém s platností svých smluv. Soudu se nelíbilo, jak informovala o nákladech na pojištění. Po České pojišťovně a Axa tak jde o další pojišťovnu, jejíž smlouvu státní orgány zpochybnily. Celkem by se to mohlo týkat téměř dvou milionů klientů.

iDnes, celá zpráva

Proč být členem

Primárním smyslem činnosti spolku je shromažďování a sdílení informací o sporech klientů s pojišťovnami, ať už z řízení před finančním arbitrem nebo obecnými soudy. Členové spolku tak mají k dispozici aktuální judikaturu, dostupnou argumentaci ke konkrétním pojistným smlouvám či pojistitelům (kde se již podařilo zpracovat), vzory některých podání, kopie typových dokumentů, důkazní materiály, argumentaci protistrany apod.

Spolek tak dává šanci i klientům, kteří chtějí z jakéhokoli důvodu absolvovat řízení s pojišťovnou bez právního zastoupení, se v problematice zorientovat. I když ze zkušenosti víme, že nesrovnatelně lepší výchozí pozici mají ti zastoupení advokátem, kteří přirozeně tyto sdílené informace a dokumenty dokáží lépe zúročit, byť přímo oni se na takové spory vůbec nemusí specializovat. Důležitým prvkem je v každém případě zpětná vazba, neboť zájmem všech členů spolku je udržovat spravovaný „data room“ plně funkční a těžit z rozsahu vedených sporů.

Spolek se dále snaží aktivně bránit vzniku další újmy na majetku klientů vedením žalob s hromadným prvkem, kterými se snaží domoci zákazu v pokračování protiprávního jednání. Typicky například účtování v pojistných smlouvách nesjednaných položek, kterými pojišťovny významným způsobem krátí pojistné plnění. Do této kategorie spadá i komunikace s ČNB, kterou spolek upozorňuje na problémy detekované v činnosti jednotlivých pojišťoven při správě pojištění.

Proč tedy být členem spolku? Naprostá většina stávajících členů vede aktivně spor s pojišťovnou nebo se k němu chystá. Drtivá většina klientů pojišťoven ze svých smluv životního pojištění nezískala zpět ani to co vložila, přestože pojistné smlouvy byly klientům nabízeny typicky tzv. na spoření. Je nepodstatné, zda jde o doplacení pojistného plnění či odkupného, nebo o vydání bezdůvodného obohacení z neplatné pojistné smlouvy – člen spolku má šanci získat využitelné podklady, popř. alespoň inspiraci, jakým směrem se ve sporu s pojišťovnou vydat. Zde je tedy motivace pochopitelná.

Jasnou přidanou hodnotou členství ve spolku je možnost získat právní zastoupení za lepších podmínek, než je na trhu obvyklé, protože spolku se podařilo vyjednat s některými advokáty specializujícími se na tyto spory velmi zajímavé parametry možné spolupráce. Spolek sám právní zastoupení neposkytuje a zároveň nezasahuje do otázek právního zastoupení, když případná volba advokáta je zcela na úvaze člena spolku.

Zajímavým zjištěním bylo, že ne všichni členové spolku mají zájem o sdílené informace. Jsou pouze sympatizanty našeho snažení, vědí, že aktivity spolku jsou finančně náročné, a chtějí přispět. Jsme samozřejmě rádi za takové členy a velmi děkujeme!

Přihlášení do členské sekce

 

Přihlásit se do členské sekce mohou pouze členové spolku.
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na info@podvedeniklienti.cz popř. využijte formulář v sekci Kontakty.

Přišli jste o peníze?

KONTAKTUJTE NÁS

info@podvedeniklienti.cz

1 + 3 =

Presets Color