Arbitr opět zasahuje. Cílem IŽP České pojišťovny

Finanční arbitr rozhodl o neplatnosti smlouvy investičního životního pojištění Profi Invest České pojišťovny. Právní závěry by mohly týkat stovek tisíc pojistných smluv ČP sjednaných zejména v letech 2005 až 2013.

Finanční arbitr zrušil celé pasáže pojistných podmínek, protože podle něj nebyly sjednány v souladu se zákonem. Jde o ujednání o klíčových nákladech, rizikovém pojistném a odkupném. Arbitr řekl, že jsou neplatná. A protože jde o důležité součásti pojistné smlouvy, tu prohlásil za neplatnou jako celek.
„V souvislosti s rozhodnutím finančního arbitra bych ráda upozornila na fakt, že se jedná o rozhodnutí, které se týká konkrétní individuální pojistné smlouvy, a není tedy možné ho vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění. Jinými slovy řečeno, tento nález finančního arbitra se vztahuje ke konkrétnímu případu a rozhodně není možné jej vnímat jako precedenční. Česká pojišťovna se s rozhodnutím finančního arbitra neztotožňuje a bude jej rozporovat u nezávislého soudu,“ řekla tisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Mohlo by vás zajímat: Petr Zapletal odešel z PČS. Nahradil ho Martin Diviš

Finanční arbitr uvedl, že Česká pojišťovna nesjednala právo strhávat na vrub pojištění poplatky a náklady. Dosavadní praxi pojišťovny týkající se výplaty odkupného při předčasném ukončení pojistných smluv posoudil jako jednání v rozporu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Z nálezu vyplývá, že závěry arbitra se dotýkají nejen aktivních smluv, ale i smluv ukončených s výplatou odkupného.
„Česká pojišťovnavždy postupovala v souladu se zákonem a řídila se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. Při sjednání obdržel klient veškeré informace a na existenci nákladů upozorňovaly i samotné pojistné podmínky. V rámci procesu sjednání pojištění pak klient podepsal prohlášení, že byl s informacemi týkajícími se konkrétního pojistného produktu seznámen, čímž potvrdil, že veškeré informace, které obdržel, považoval za dostatečné. Pokud by klientovi bylo cokoliv nejasného, mohl se samozřejmě dotázat, a to jak samotného poradce, se kterým smlouvu uzavíral, tak i přímo pojišťovny,“ pokračovala Ivana Buriánková.
„Při sjednání klient obdržel také informace vyplývající z modelace pravděpodobného průběhu pojištění. Modelace uváděla vývoj kapitálové hodnoty pojištění a odkupného, které vývoj nákladů odrážejí, přičemž se jednalo o individuální přehled nákladů, který vycházel z dohodnutého nastavení pojistné smlouvy. Od roku 2011 pak byly uváděny přímo také částky počátečních/pořizovacích a správních nákladů, které ovlivňují výpočet kapitálové hodnoty a odkupného,“ uvedla zástupkyně pojišťovny.

Mohlo by vás zajímat: Poradenství v číslech: MLM a Pool (počty PPZ)

I v důsledku toho podle něj produkty ČP nebyly standardně předmětem srovnání s jinými obdobnými produkty konkurenčních pojišťoven, neboť bez znalosti zásadních nákladových položek nebylo ani ze strany odborné veřejnosti možné vypočítat žádný z ukazatelů pro takové porovnání. Rozhodnutí je možno chápat jako precedentní a počet dotčených smluv jen ČP může dosahovat stovky tisíc klientů.
„Chtěla bych také upozornit na to, že finanční arbitr byl zřízen k tomu, aby klientům pomáhal s mimosoudním řešením určitých sporů. Situace je však taková, že některými svými nekoncepčními rozhodnutími klienty k soudu naopak spíše žene. V případě rozhodnutí, která budou řešena soudní cestou, bude totiž dotčená finanční instituce tuto situaci u soudu řešit právě s klientem, nikoliv již s Kanceláří finančního arbitra. Jinými slovy řečeno, účastníky takového soudního řízení jsou navrhovatel, tedy stěžující si klient, a finanční instituce, nikoli finanční arbitr,“ dodalatisková mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.
K rozhodnutí o neplatnosti smlouvy se vyjádřila také zástupkyně České asociace pojišťoven Monika Bartlová: „Dovození neplatnosti smlouvy by mělo být s ohledem na jeho důsledky až krajním řešením, o který se však v tomto případě nejedná. Je tedy nutné vyčkat, zda názory finančního arbitra před soudem obstojí. Do té doby by se měl finanční arbitr zdržet jakýchkoliv podobných nálezů.“

Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Buďme rádi, že nemáme Alpy

Podle analytika společnosti Broker Trust Dušana Šídla nejde kvůli neurčitosti ujednání o poplatcích v pojistných podmínkách o překvapivé rozhodnutí. U starších tarifů byla Česká pojišťovna opakovaně kritizována odbornou veřejností za poplatkovou neprůhlednost. Teprve v novějších produktech (např. Můj život) jsou poplatky blíže specifikovány.
„U zmiňovaného produktu PROFI INVEST je v pojistných podmínkách zakotveno právo pojišťovny strhávat počáteční a správní náklady podle „pojistně technických zásad“. Klient neměl možnost zjistit ani orientační výši tohoto poplatku a to finanční arbitr právem označil jako poplatkově neurčité. Neurčitá byla i samotná výše odkupného při ukončení smlouvy. V pojistných podmínkách ani v pojistné smlouvě nebylo uvedeno, že se neuhrazené počáteční náklady zesplatní, tj. dojde ke snížení vyplacené částky klientovi,“ řekl Dušan Šídlo.
„Při posuzování oddělitelnosti neplatných ujednání od ostatních částí pojistné smlouvy finanční arbitr zjistil, že s ohledem na vůli smluvních stran jsou neplatná ujednání neoddělitelná od ostatních ujednání pojistné smlouvy a ta je neplatná jako celek. Česká pojišťovna proti tomuto rozhodnutí dala řadu námitek, například poukázala na promlčení nároku či rozporuje závěr o neplatnosti celé smlouvy. Arbitr tyto námitky neuznal a pojišťovna je připravena se proti tomuto rozhodnutí soudit. Nutno dodat, že v tomto případě to bude mít velice těžké,“ pokračoval specialista Broker Trust Dušan Šídlo.

Mohlo by vás zajímat: Arbitr: Smlouvy s nulovou pojistnou částkou neplatí

Tažení finančního arbitra proti českým pojišťovnám získává na intenzitě. V lednu finanční arbitr na základě sporu klienta s pojišťovnou AXA rozhodl o neplatnosti pojistné smlouvy investičního životního pojištění s nulovou pojistnou částkou. „Z právní analýzy České asociace pojišťoven vyplynulo, že v žádné z porovnávaných zemí EU nebyl zaznamenán přístup, na jehož základě by absence rizikové složky, jako je tomu v tomto případě, způsobovala neplatnost pojistné smlouvy,“ uvedla před měsícem tisková mluvčí ČAP Monika Bartlová.
„Hlavním argumentem finančního arbitra pro označení této smlouvy investičního životního pojištění jako neplatné je rozpor s tehdy platnou legislativou. Podle finančního arbitra touto smlouvou pojišťovna nepřebrala pojistné riziko a rovněž je poukazováno na chybějící pojistný zájem. Jednoduše řečeno, podle arbitra je investiční životní pojištění s nulovou pojistnou částkou smlouvou o investování, nikoliv pojištěním.“
„Podle této logiky by však nebylo pojištěním ani čisté pojištění pro případ dožití. V legislativě také v minulosti nebyl dostatečně definován pojistný zájem a ani nebyla zákonem předepsána konstrukce pojistné částky pro případ smrti. V tomto sporu jde tedy ryze o různé právní výklady, které bude muset posoudit soud. Pokud v tomto případě byl pojistník seznámen s konstrukcí produktu a seznámen s poplatky, dle mého názoru samotná nulová pojistná částka pro případ smrti neznamenala poškození klienta,“ doplnil v lednu nález ČAP analytik Dušan Šídlo.
Nález finančního arbitra ZDE.

URL| http://www.opojisteni.cz/tema/arbitr-opet-zasahuje-cilem-izp-ceske-pojistovny/